Дополнителни субвенции за грозје од сортите „вранец“ и „смедеревка“

На 85. седница, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата ја прифати предлог-уредбата за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.

Со уредбата, се обезбедува дополнителна субвенција од 1 денар за килограм предадено грозје за сортите „вранец“ и „смедеревка“. Оваа мерка ќе придонесе и за зголемување на рентабилноста на производството на овие две најзастапени сорти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *