Made in Slovenia

Културата е збирка на материјални и духовни вредности создадени од човекот во неговата социо-историска практика. Историјата на културата е всушност историја

Read more